Karamoy, J., Santoso, B., & Gultom, S. (2019). Studi Karakteristik Bio-briket Berbahan Baku Limbah Kulit Batang Sagu dan Tempurung Kelapa. Agritechnology, 2(1), 8-15. doi:10.51310/agritechnology.v2i1.23